PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY

CENTRUM MEDYCZNE MASZACHABA REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH PN: „KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI KOBIET W WIEKU 25-59 LAT W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W LATACH 2019-2020” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.

OGŁOSZENIA

Osoby do kontaktu:

Koordynator Projektu:  Renata Wiśniewska – Telefon: 504-775-005
Z-ca Koordynatora: Dominika Bąk – Telefon: 501-620-281

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Zapoznaj się z harmonogramem spotkań na lata 2019-2020.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości konieczności podejmowania działań profilaktycznych w kierunku diagnozowania raka szyjki macicy oraz zwiększenie dostępu do badań cytologicznych wśród 3 550 kobiet zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego w wieku 25-59 lat. Grupę docelową projektu stanowi 2400 kobiet, zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, w wieku 25-59 lat.

Dodatkowo projekt zakłada działania edukacyjno-informacyjne wśród kadr Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz w trakcie imprez plenerowych

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01.05.2019 – 31.12.2020 R.

PLANOWANE EFEKTY

Rezultaty zaplanowane do osiągnięcia w ramach projektu to objęcie programem zdrowotnym dzięki EFS 3550 osób;

WARTOŚĆ PROJEKTU

ogółem: 1522819,20 z czego:

dofinansowanie unijne: 1423069,20 zł

wkład własny: 99750,00 zł

WSPARCIE OBEJMUJE

Projekt przewiduje realizację zadań w zakresie:

 • realizacji prelekcji warsztatowych,
 • badań cytologicznych,
 • produkcji filmów edukacyjno informacyjnych,
 • realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej,
 • działań edukacyjno-informacyjnych wśród Kadr POZ,
 • działań edukacyjno-informacyjnych w trakcie imprez plenerowych,

   

  Szczegółowy opis wsparcia:

  1. Działania informacyjno-edukacyjne wśród kadr Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  2. Działania informacyjno – edukacyjne z zakresu edukacji prozdrowotnej:
  • udział w prelekcjach warsztatowych,
  • materiały szkoleniowe
  • wyżywienie podczas wsparcia
  • zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia
  1. Badania cytologiczne w tym:
  • materiały edukacyjne
  • zwrot kosztu niezbędnego dojazdu dla realizacji wsparcia z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wsparcia.
  1. Działania informacyjno-edukacyjne o charakterze lokalnym w trakcie imprez plenerowych

  Uwaga! Udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych dla uczestniczek projektu – BEZPŁATNY

  PARTNERZY PROJEKTU

  Centrum Medyczne Skopia Sp. z o.o. 
  ul. Josepha Conrada 79, 31-357 Kraków

  MATERIAŁY DO POBRANIA

  HARMONOGRAMY SPOTKAŃ

   BIURO PROJEKTU

   Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o.

   ul. Prądnicka 50A, 31-202 Kraków 

   Rekrutacja / informacja 
   Telefon: 12 633-02-18, 503 777 651

   Osoby do kontaktu:

   Renata Wiśniewska – Koordynator Projektu 
   Telefon: 504-775-005

   Dominika Bąk – Z-ca Koordynatora 
   Telefon: 501-620-281

   Email: profilaktyka@maszachaba.com.pl
   Email: www.maszachaba.com.pl