WSPARCIE PRACUJĄCYCH W RADZENIU SOBIE ZE STRESEM

CENTRUM MEDYCZNE MASZACHABA REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH PT: „WSPARCIE PRACUJĄCYCH W RADZENIU SOBIE ZE STRESEM” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.

CO TO JEST STRES

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA / ZAPYTAJ EKSPERTA

OPIS PROJEKTU

OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe na: opracowanie graficzne oraz wydruk i dostarczeni broszury edukacyjno-informacyjnej, wydruk i dostarczenie materiałów dydaktycznych, wydruk i dostarczenie certyfikatów

  CEL PROJEKTU

  Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania skutkom stresu u 264 osób pracujących, które mieszkają lub pracują na terenie województwa małopolskiego i są w wieku aktywności zawodowej, do 31.12.2021 r.

  Grupę docelową projektu stanowią kobiety i mężczyźni, którzy:

  1. mieszkają lub pracują na terenie województwa małopolskiego, są pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej oraz:
  2. wykonują zawody o podwyższonym poziomie stresu tj.
   • podejmują decyzje – kadra zarządzająca;
   • są narażone w pracy na bliski kontakt emocjonalny z drugim człowiekiem: pracownicy sektora ochrony zdrowia, pedagodzy;
   • są narażone na traumatyczne wydarzenia: służby mundurowe;
   • są narażone na wysokie ryzyko wypadku przy pracy: górnicy i pracownicy fizyczni sektora budowlanego;
  3. są w wieku 30-39 lat;
  4. są w wieku 50 lat i więcej.

  PLANOWANE EFEKTY

  Rezultaty zaplanowane do osiągnięcia w ramach projektu to:

  • objęcie programem zdrowotnym dzięki EFS 264 osób;
  • objęcie wsparciem w programie 66 osób w wieku 50 lat i więcej;
  • podjęcie pracy lub kontynuowanie zatrudnienia po opuszczeniu programu przez 264 osoby;
  • dokonanie pomiaru poziomu stresu na podstawie testu PSS-10 u 264 osób;
  • wzrost poziomu wiedzy na temat stresu w wyniku realizacji projektu u 265 osób;
  • nabycie nowych umiejętności radzenia sobie ze stresem mierzone za pomocą MINI-COPE u 264 osób;
  • uzyskanie satysfakcji z udziału w projekcie wśród 167 osób

  WARTOŚĆ PROJEKTU

  Całkowita wartość Projektu wynosi 494 371,25 zł z czego :

  WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

  Wkład Funduszy Europejskich 461371,25

  WKŁAD WŁASNY

  Wkład własny: 33 000,00 zł

  WSPARCIE OBEJMUJE

  1. Projekt przewiduje realizację zadań w zakresie:
   • realizacji warsztatów psychoedukacyjnych,
   • zapewnienie dojazdu na warsztaty,
   • opieki nad osobą niesamodzielną na czas uczestnictwa w warsztatach,
   • przeprowadzenie oraz ocenę niezbędnych testów/ankiet,
  2. Ponadto projekt przewiduje prowadzenia działań upowszechniających, dotyczących stresu:
   • opracowanie i rozpowszechnienie broszury informacyjno – edukacyjnej
   • opracowanie i prowadzenie zakładki na stronie internetowej

  Szczegółowy opis wsparcia:

  1. Działania informacyjno – edukacyjne o tematyce prozdrowotnej:
  • Udział w warsztatach psychoedukacyjnych
  • Materiały informacyjno – edukacyjne
  • Wyżywienie podczas wsparcia
  • Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
  • Zwrot kosztu niezbędnego dojazdu dla realizacji wsparcia z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wsparcia.

  Uwaga! Udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych dla uczestniczek projektu – BEZPŁATNY

  1. Zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia
  2. Realizacja działań informacyjno – edukacyjnych poprzez uruchomienie na stronie internetowej specjalnej zakładki na temat rozpoznawania objawów stresu oraz jego negatywnych skutków wraz z poradami eksperta.

  MATERIAŁY DO POBRANIA

   HARMONOGRAMY SPOTKAŃ

   Będzie opublikowany po starcie projektu.

   BIURO PROJEKTU

   Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o.

   ul. Prądnicka 50A, 31-202 Kraków 

   Rekrutacja / informacja 
   Telefon: 12 633-02-18, 503 777 651

   Osoby do kontaktu:

   Renata Wiśniewska – Koordynator Projektu 
   Telefon: 504-775-005

   Dominika Bąk – Z-ca Koordynatora 
   Telefon: 501-620-281

   Email: profilaktyka@maszachaba.com.pl 
   Email: www.maszachaba.com.pl